Stress

Ett företag med inrikting på Hälsa och Friskvård -  förebyggande och rehabilitering

Vad är stress?


Begreppet stress myntades av den Ungersk-Kanadensiske forskaren Hans Selye i mitten av 30-talet. Forskning visade på hur negativa händelser s k stressorer kan leda till hälsoproblem.


En mängd studier på både djur och människor visade snart att det inte är belastningar, påfrestningar och hot i sig som är avgörande för hur vi reagerar. Det är snarare relationen mellan belastningarna och de resurser vi har för att hantera dem som avgör vårt sätt att reagera.

Den enklaste definitionen i nuläget är att "stress är organismens reaktion på obalans mellan belastningar som den utsätts för och de resurser den har för att hantera dessa".


Både nationella och internationella studier visar att arbetsförhållanden spelar en viktig roll. Uppenbart är också att utmattning hos många människor inte enbart hänger samman med förändringar i arbetslivet. Det beror också på deras livssituation i övrigt och på hur de själva prioriterar mellan arbete och andra aspekter av tillvaron.

Beteendemönster kan bidra till sjukdom i samspel med den miljö som individen vistas i.


Den mest skadliga kombinationen, enligt forskning, är höga krav och låg egenkontroll. 


Sömn


Sömnen är oerhört viktig för återhämtning. Det har stor betydelse för en god sömn att kunna trappa ner, såväl fysiskt som tankemässigt, ungefär två timmar innan sänggåendet.

Självkännedom


Bra självkännedom är en god grund för att hantera livets påfrestningar och kunna förebygga stresspåverkan. I samtal kan stöd ges för att kunna bearbeta de inre drivkrafter som bidrar till stress, oro, prestationsfixering, perfektionism, mm.

Genom avslappning och samtal ökar succesivt självkänslan och bidrar till bättre sinnesstämning och personlig utveckling.Mindfulnessträning

Mindfulnessträning d vs att bli medvetet närvarande och samtal är en bra väg till ökad självkännedom och stressreduktion, vilket ger möjlighet till ett mer energirikt liv med förutsättningar att bättre hantera påfrestningar.